Przewóz paczek

Regulamin Przewozu Paczek
 
§1. [Postanowienia ogólne]

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przewozu paczek przez firmę Gron-Tour Krzysztof Grochecki o NIP 919-126-31-97 dalej zwanym Gron-Tour.
1.2. Zakres działalności Gron-Tour obejmuje obszar Polski, Niemiec, Belgii, Holandii i Anglii.
1.3. Gron-Tour świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 
§2. [Zakres obowiązywania]

Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 
§3. [Wyłączenia z przewozu]

3.1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:
3.1.1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
3.1.2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Gron-Tour nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
3.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto Gron-Tour  nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Gron-Tour z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Gron-Tour prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. Gron-Tour może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,
 
§4. [Warunki świadczenia usług]

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź  elektronicznym  zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
4.2. Gron-Tour przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Gron-Tour, jeżeli Gron-Tour wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje Gron-Tour na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. Gron-Tour przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, Gron-Tour na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Gron-Tour przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Gron-Tour pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, Gron-Tour może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Gron-Tour dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.9
 
Bezwzględny zakaz wysyłania: papierosów, tytoniu, alkoholu oraz towarów oznaczonych znakiem akcyzy. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność i jest świadom konsekwencji wynikających z przewożenia tego typu wyrobów lub towarów. Próba przemytu będzie skutkowała obciążeniem wszelkimi kosztami kar, mandatów, biletów promowych, a także strat moralnych, które poniesie Gron-Tour, w równowartości trzykrotnej wartości paczki.
 
§5. [Opakowanie Przesyłki]

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać Gron-Tour Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Gron-Tour w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło",
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.
 
§6. [Nadanie Przesyłki]

6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego Gron-Tour.
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Gron-Tour usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez Gron-Tour obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez Gron-Tour nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.
6.5. Gron-Tour w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność Gron-Tour może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Gron-Tour dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez Gron-Tour niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu Gron-Tour przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.
 
§7. [Oznaczenie Przesyłki]

Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.
 
§8. [Zawartość przesyłki]

Przyjęcie przez Gron-Tour Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
 
§9. [Uszkodzenie Przesyłki]

W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel Gron-Tour obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Gron-Tour) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Gron-Tour.
 
§10. [Cennik]

Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Gron-Tour lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 
§11. [Wartość Przesyłki]

11.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Gron-Tour przekraczających tę kwotę.
 
§12. [Prawo zastawu]

Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu Gron-Tour, Gron-Tour przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności Gron-Tour, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez Gron-Tour na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.
 
§13. [Odpowiedzialność]

13.1. Gron-Tour ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
13.2. Gron-Tour nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą Gron-Tour albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Gron-Tour zdarzenia.
13.3. Gron-Tour nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
13.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
13.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
13.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
13.4. Gron-Tour nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
13.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Gron-Tour nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
13.6. Odpowiedzialność Gron-Tour za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Gron-Tour ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
 
Zgodnie z §6 REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH Gron-Tour.:

Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: "ostrożnie szkło", "góra/dół" (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera).
Gron-Tour może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. Gron-Tour nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność Gron-Tour, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki. Gron-Tour nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Gron-Tour nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez nadawców firma Gron-Tour nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłkę i zastrzega sobie możliwość wystąpienia na drogę sądową.